CAO 2015 - 2016

In februari 2015 is er een onderhandelingsakkoord voor een nieuwe cao van 12 maanden gesloten. Het cao boekje met de gemaakte afspraken kunt u hieronder downloaden.

Opmerking: medio 2015 is de cao tekst van artikel 10.2.3 aangepast. De nieuwe tekst luidt als volgt:

10.2.3 Taak
De taak van de Commissie bestaat uit:

 • het desgewenst geven van advies over de uitleg en/of toepassing van deze cao aan de participerende organisaties, en ook aan iedere werkgever of werknemer op wie deze cao van toepassing is. Een verzoek om advies dient schriftelijk bij de commissie te worden gedaan;
 • het behandelen bij wijze van advies van geschillen over de uitleg en/of de toepassing van deze cao, indien beide partijen daarom schriftelijk verzoeken;
 • het op verzoek verlenen van dispensatie van het in deze cao bepaalde. Een werkgever die onder de werkingssfeer van deze cao valt kan wegens zwaarwegende redenen een schriftelijk en gemotiveerd verzoek indienen om dispensatie van een of meerdere cao bepalingen bij de vaste commissie. Hierbij dient de dispensatie-verzoeker aan te tonen wat de reden is voor dispensatie. Mocht er sprake zijn van het feit dat het voortbestaan van het bedrijf in gevaar komt als de betreffende cao bepaling(en) worden toegepast, zal dit moeten worden aangetoond met bewijsstukken zoals beschreven in het reglement.
 • het nemen van een gemotiveerd besluit binnen acht weken op een dispensatieverzoek. Dit besluit wordt schriftelijk aan de dispensatieverzoeker medegedeeld. Deze termijn kan worden verlengd indien de vaste commissie een gesprek met de dispensatieverzoeker noodzakelijk acht of aanvullende informatie moet worden opgevraagd. 
 • het geven van een beslissing over alle zaken die haar in deze cao ter behandeling zijn of zullen worden opgedragen, zoals functie-indeling, toekenning van functiejaren, recht op werken in deeltijd en toepassing van de hardheidsclausule m.b.t. werktijdenwijziging.

Cao boekje 2015 - 2016

Download het cao boekje 2015 - 2016

Belangrijkste afspraken

De belangrijkste afspraken die zijn gemaakt in de nieuwe cao zijn de volgende:

 1. Looptijd
  De cao heeft een looptijd van 12 maanden, ingaande op 1 februari 2015 tot 1 februari 2016.
   
 2. Loonaanpassing
  De feitelijke lonen en de schaallonen worden verhoogd met met:
  1,25% per 1 april 2015 (periodeloners per 23 maart 2015)
  0,75% per 1 januari 2016 (periodeloners per 28 december 2015

  De volledige loonschalen per 1 april 2015 en 1 januari 2016 vindt u hier.
   
 3. Pensioengerechtigde leeftijd
  Artikel 8.2.1 B 2de gedachtestreepje inzake pensioengerechtigde leeftijd wordt aangepast aan de geldende AOW-leeftijd.
   
 4. Verlengde opzegtermijn
  Artikel 8.2.3 C van de cao inzake de verlengde opzegtermijn wordt aangepast door opzegtermijnen te bekorten.
   
 5. Modernisering van cao
  Werkgevers en werknemers zullen een overleg opstarten over een moderniseringsproces, teneinde de cao passend te maken voor moderne arbeidsverhoudingen. Onder andere zal overleg plaatsvinden over de uitwerking van de afspraken rond het 3e WW-jaar conform het Sociaal Akkoord en het in dit kader uit te brengen SER advies. Bedoelde gesprekken worden in nader overleg gestart na het bereiken van onderhavig cao-akkoord.