RI&E Drogisterijbranche

De werkgever en werknemer dragen in het kader van de Arbowetgeving steeds meer zelf de verantwoordelijkheid voor een goed arbeidsomstandigheden- en gezondheidsbeleid. Volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) zijn vrijwel alle werkgevers met personeel verplicht om de Risico Inventarisatie en- Evaluatie (RI&E) uit te voeren en een plan van aanpak op te stellen. De eisen waaraan deze moeten voldoen zijn onder andere afhankelijk van het aantal mensen dat in dienst is. De Arbeidsinspectie ziet toe op een goede uitvoering van de regels. De werkgever is in beginsel verplicht om de RI&E te laten toetsen.

Lees meer over de RI&E.