REACh

REACh is een Europese verordening voor chemische stoffen. De afkorting REACh staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. Onder REACh zijn alle bedrijven in de toeleveringsketen van een chemische stof (fabrikanten, importeurs, gebruikers, afnemers) verantwoordelijk voor het veilig gebruik (productie, import, handel, toepassing) en het beperken van de risico's voor de gezondheid van de mens en/of milieu) van dat gebruik.

Het uitgangspunt van REACh is dat fabrikanten en importeurs van stoffen de risico's evalueren. Dit moeten ze doen voor elk gebruik van stoffen dat bij hen bekend is. Deze risico's en de op basis daarvan aanbevolen beheersmaatregelen, moeten ze via een veiligheidsinformatieblad (Vib) bekend maken aan gebruikers van de stoffen. Afnemers van chemische stoffen mogen alleen onder bepaalde voorwaarden afwijken van de voorgestelde maatregelen.

Alle producten in de drogisterij waar chemische stoffen in zitten, vallen onder REACh. De bewijslast voor de veiligheid van stoffen wordt bij de fabrikanten gelegd. Klik hier om de REACh verordening te downloaden.

Handhaving

De handhaving van REACh wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de inspectiediensten: Arbeidsinspectie, Voedsel en Waren Autoriteit en VROM-Inspectie. Het doel hiervan is een effectieve handhaving met zo min mogelijk last voor het bedrijfsleven. De uitgangspunten voor de handhaving zijn: éénduidig, selectief en risicogericht toezicht.

Het toezicht op de naleving van REACh valt primair onder de verantwoordelijkheid van de Arbeidsinspectie, de VROM-Inspectie en de Voedsel en Waren Autoriteit. Afgesproken is dat elke doelgroep te maken krijgt met één inspectiedienst als aanspreekpunt voor de handhaving. De verdeling op hoofdlijnen:

  • De Arbeidsinspectie houdt toezicht op de professionele gebruikers van stoffen en mengsels (preparaten);
  • De Voedsel en Waren Autoriteit houdt toezicht op producenten, importeurs en handelaren van mengsels (preparaten) en voorwerpen voor consumenten;
  • De VROM-Inspectie houdt toezicht op fabrikanten, importeurs en handelaren van stoffen, mengsels (preparaten) en voorwerpen voor professioneel gebruik.