Nederlandse Drogistennorm

In de Nederlandse Drogistennorm staat op welke manier de  drogisterijbranche (CBD) de wettelijk vereiste verantwoorde zorg heeft ingevuld en uitgewerkt. Deze norm is een juiste invulling van de wettelijke norm ’verantwoorde zorg’ voor de “terhandstelling” van UADgeneesmiddelen. De Nederlandse drogisterijen, die zijn vertegenwoordigd door de koepelorganisatie Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD), hebben de Nederlandse Drogistennorm bij terhandstelling van UAD-geneesmiddelen onder toezicht en verantwoordelijkheid van drogisten vastgesteld. Ook is de Nederlandse Drogistennorm de basis van een toetsbaar kwaliteitssysteem voor alle vormen van terhandstelling van UAD-geneesmiddelen via drogisten, namelijk het keurmerk Erkend Specialist in Zelfzorg. 

>>  Nederlandse Drogistennorm als PDF

Verantwoorde Zorg

Op grond van artikel 62 lid 2 Geneesmiddelenwet moet in een onderneming waar UAD-geneesmiddelen verkocht worden door middel van terhandstelling door een drogist verantwoorde zorg aangeboden worden. Dit betekent volgens artikel 62 lid 2 Geneesmiddelenwet in ieder geval dat:

 1. de terhandstelling geschiedt onder verantwoordelijkheid en onder toezicht van een drogist;
 2. degene aan wie een UAD-geneesmiddel ter hand wordt gesteld, op duidelijke wijze wordt ingelicht over hetgeen hij redelijkerwijze moet weten over de aard en het doel van het geneesmiddel en de te verwachten gevolgen en risico’s daarvan voor zijn gezondheid, tenzij hij te kennen heeft gegeven daar geen behoefte aan te hebben;
 3. uitsluitend een drogist of een assistent-drogist voorlichting mag geven over UAD-geneesmiddelen, in het verkooppunt dienen voldoende drogisten en assistent-drogisten aanwezig zijn die consumenten deze voorlichting kunnen geven.

Breed gedragen

Meer dan 80 % van de UAD-geneesmiddelen wordt in Nederland verkocht in drogisterijen door terhandstelling door drogisten. De Nederlandse drogisterijen, die zijn verenigd in de koepelorganisatie Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD), hebben de Nederlandse Drogistennorm bij terhandstelling van UAD-geneesmiddelen onder toezicht en verantwoordelijkheid van drogisten vastgesteld. Deze Nederlandse Drogistennorm geeft aan wat het CBD en de aangesloten drogisten verstaan onder verantwoorde zorg bij de verkoop van UAD-geneesmiddelen door middel van terhandstelling door de drogist en dient bij de terhandstelling van UAD-geneesmiddelen door aangesloten drogisten te worden nageleefd. De Nederlandse Drogistennorm is de basis van een toetsbaar kwaliteitssysteem voor terhandstelling van UAD-geneesmiddelen via drogisten (drogisterijen en andere detailhandelszaken met een aanbod drogisterij-artikelen). 
De norm is tot stand gekomen in overleg met vertegenwoordigers van het patiënten- en consumentenbelang, deskundigen op gebied van kwaliteitszorg en farmaceutische zorgverlening (leden van de Raad van Toezicht PCO).

Nederlandse Drogistennorm

De norm is een uitwerking van de onderdelen van verantwoorde zorg als genoemd in artikel 62 lid 2 Geneesmiddelenwet en is in twee hoofdgroepen onderverdeeld:

1. Normen die betrekking hebben op de zorg- en dienstverlening ('procesnormen'):

 • Algemene eisen ter hand stellen;
 • Voorzorgsmaatregelen ter hand stellen;
 • Persoonlijke advisering aan en communicatie met de klant;
 • Publieksreclame niet-receptgeneesmiddelen en gezondheidsproducten;
 • Personeelsbezetting;
 • Inrichting, aanduidingen en geneesmiddelen.

2. Normen die betrekking hebben op de randvoorwaarden om de zorg- en dienstverlening te waarborgen ('structuurnormen'):

 • Personeel: instructies, werkoverleg, en nascholing;
 • Systematische controles, interne terugkoppelingen en klachtenbehandeling;
 • Documenten en hun bewaartermijnen.